Personakt

Anders


Barn med Gölug

Barn:
Malin Andersdotter

Noteringar

Post 43
Släktboksavsnitt: Bureätten

Anders
Herr
Präst, Kyrkoherde, Prost

Bor/vistas Skellefteå prästgård, Skellefteå sn, Västerbotten. Se Johan Bures släktbok i autograf

Ur tryckta källor och litteratur
Ur tryckta bearbetningar ”Dominus Andreas” (”herr Anders”) var kyrkoherde och prost i Skellefteå redan 1499 fram till sin död 1506: ”Han köpte år 1500 ett hemman i Storkåge af hustru Gunborg, änka efter Lars Botnekarl, för 70 Stockholmska mark, hvarå han erhöll ett på Stockholms rådstuga utfärdadt kvitto, dat. månd. eft. hel. Erasmi dag (9 juni) 1505. Prosten hade med Gölug en frillodotter Malin, g. m. Anders Jakobsson af Bure, hvilken med henne bekom samma hemman, och denna aflåtelse blef vidare bekräftad, då ärkebiskop Jacob Ulfsson vid sin visitation i Skellefteå 28 febr. 1507 med dispens från kanoniska lagen och mot erlagd godtgörelse förklarade henne i okvaldt åtnjutande af samma art efter sin redan aflidne fader.” Bygdén (2004[1926]), d. 4, s. 298 f

Johan Bures genealogier
Johan Bures släktbok i autograf Han nämns i samband med mågen Anders Jakobsson i Kåge, Skellefteå: ”Han fick Hu Malin gamle Her Anderses i Skellefta frillo dotter, den Johannes Magnus Archiep(isco)p(u)s Vps<aliensis> ächtade medh sitt breef åhr (etc) 15..:” Årtalet har inletts 150 eller 151 – en rättning gör siffran otydlig – men sista siffran anges inte. Johan Bures släktbok i autograf, fol. 149r[s. 82]
Han omnämns i samband med dottern Malin: ”Hennes moder heet Gölugh och war ifrå Helsingeland. Hennes fadher köpte anno 1500, Kåge hem(m)a(n)[et] åt henne för 70 m(ark) utaf en Stokholms borgerska [inskjutet från motstående sida av uppslaget: ’Lars Botnekarls efterlefuerska’] Hu. Gunborgh. Sedan utlöste han hennes Son Påwel Skrifuere medh Stillo peningen nämligh 50 timber grå werk, timbret för 2 m(ark) och 2 Klippare för 28 m(ark). [Tillagt med mörkare bläck:] anno 1550”. Johan Bures släktbok i autograf, fol. 149v[s. 83], fol. 150r[s. 84]

Johan Bures släktbok, avskrift X37 Han nämns i samband med svärsonen Anders Jakobsson i Kåge: ”Han fick H: Malin g.<amle> H:<err> Anderses i Skiälleffta frillo dotter, den Joh:<annes> Mag:<nus> Arch:<iepiscopus> Ups:<aliensis> ächtade med sitt bref åhr (etc).” Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 37
Han nämns i samband med dottern Malin: ”Hennes moder het Gölug och war ifrån Hälsingl. hennes fader köpte A:<nn>o 1500 Kåge hemman åt henne för 70 m(arke)r utaf en Stockholms borgerska, Lars Bottnekarls efter lefwerska Hu: Gunborg. Sedan utlöste han hennes Son Påwel Skrifware med Stillopenningen, n(em)bl(igen): 50 timber gråweck [sic], timbret för 2 m(ark): och 2 Klippare för 28 m(arke)r A:o 1550.” Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 38

Avvikelser i Johan Bures genealogier
Avvikande uppgift i X37 Autografens gråvärk – en term som avsåg beredda skinn – har i avskriften X37 fellästs som ”gråweck”.

Kommentarer
Johan Bures uppgift att herr Anders dotter skulle ha blivit förklarad som född i äkta säng av Johannes Magnus är felaktig på två punkter. Brevet i fråga utfärdades av ärkebiskop Jakob Ulfsson och handlade i själva verket om en dispens så att hon trots sin oäkta börd tilläts ärva sin far. Se Israel Wahrenbergs transkription från 1844 i svärsonen Anders Jakobssons personakt.

Personkategorier

Skriftlig källa anges Johan Bures kommentarer rörande herr Anders inköp av Storkåge-hemmanet och dotterns ärvande av detsamma innehåller referenser till tre brev, 1500, 150(7) och 1550. Se Johan Bures släktbok i autograf


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse