Personakt Antavla

Jakob "Jakob lagman" Andersson

Bonde, Underlagman.

Far:Anders Olofsson (1425? - )
Mor:Okänd

Född:Bure, Skellefteå

Äktenskap med Kälug

Vigsel:

Barn:
Anders Jakobssson (- <1539)

Noteringar

Boström: Jakob Andersson. Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] Bonde på Bureholmen, underlagman i Västerbotten (Johan Bure).
Inte belagd som underlagman i samtida handlingar.
I en sammanställning över Jakob Anderssons fem syskon finns noterat: "Två av Systrarne som kommo till Österbotten, heet enthera Hu. Lussi. Att hon war gamble Hans Fordeels Hustru, wittna H. Sara Nills Andersons i Kåge, Oluf Biörs. i Buren. Men Jöns Karlson gamble Knut Fordeels Slechting och dotterSon bekänner att samma Hu. Lussi war född i Wilby i Lule S. Erik Persons dotter, hennes farbröder hette Karl och Erik. H Brijta (Her Nillses i Järleås) säger, att Jacob (Anderson) Lagman hade intet mere än fyre döttrar, twå til Pijte, och twå till Ume, och 2 Sönner. den 8 Martii 1608." [Johan Bure X36 fol. 161v] ur Sikeborg, Urban: Johan Bures släktbok över Bureätten. Tillkomst och tillförlitlighet, Släktforskarnas årsbok 1996.
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA. [2]
Gift med Kälug . Född i Grubbe, Umeå lfs.
"En mäkta däjelig menniska" (Johannes Bureus)

Post 1135
Släktboksavsnitt: Bureätten
Jakob /Andersson/
”Jakob lagman”
Underlagman
f. i Bure+, Skellefteå sn, Västerbotten
Född Bure+, Skellefteå sn, Västerbotten. Far: Anders /Olofsson/ [163] Se föräldrarnas personakter
Gift med Kälug [1688] Johan Bures släktbok i autograf, fol. 137v[s. 63], fol. 138r[s. 64]
Bor/vistas Bure, Skellefteå sn, Västerbotten. Se Johan Bures släktbok i autograf

Johan Bures genealogier
Johan Bures släktbok i autograf ”Jacob”, son till ”Anders” och far till ”Moses i Bure” och ”Anders Jac. i Kåge”, skrivs som släktled ”5” i en stamtavla som jämte en annan tillagts i ett sent skede – troligen omkring 1639 – av Johan Bure och som föregår de egentliga släkttavlorna. Från den sjätte generationen räknat från och med stamfadern Fale, dvs. i och med Jakob Anderssons söner, delar sig stammen i två grenar, varav den ena ursprungligen slutade med slottsskrivaren Olof Jonsson i Örebro och den andra med dennes fyrmänning, Johan Bure själv och dottern Karins barn. Johan Bures släktbok i autograf, fol. 129r[fol. 245r]
I den egentliga Buregenealogin skrivs han första gången i den släktgren av Bureätten som leder ner till underlagmannen i Västerbotten Anders Jakobsson i Grubbe [s. 137r (s. 62):] ”Jacob Anderson i Bure Vnderlaghman [tillagt av Johan Bure för honom och fadern Anders Olofsson:] på Bureholmen”. [s. 137v–138r (s. 63–64):] ”Hans Hu. heet Hu: Kälugh ifrå Grubbe en mächta degheligh men(n)iskia.” Johan Bures släktbok i autograf, fol. 137r[s. 62], fol. 137v[s. 63], fol. 138r[s. 64]
I det försök till harmonisering av Carl Oxenstiernas släkttavla med Andreas Bureus genealogi över sin fädernehärstamning som Johan Bure skrivit direkt intill den oxenstiernska släkttavlan har Johan Bure lagt in ”Jacob” som son till ”And<ers>” och mormors farfar till Andreas Bureus. Johan Bures släktbok i autograf, s. 133[s. 60]
Han nämns i ett sent tillägg av Johan Bures hand i samband med hustru Elin i Teg i Umeå, gift med Bengt Germundsson. Johan Bure har först om Elin angett ”Jacob Lagmans Dotter” men har senare strukit över namnet Jakob och vid Elins namn lagt till ”And.<ers> d<otte>r”, ”Hu. Mariet i Grub<be> syster.” Johan Bures släktbok i autograf, fol. 160r[s. 104]
Jakob Andersson i Bure nämns i samband med systern Lussi: ”Lille Lussi i Wijken. Joan Olofsons. 2 Söner 2 dött.” På motstående sida av uppslaget – fol. 186r (s. 151) – har Johan Bure tillagt med annat bläck: ”Jakob hade intet meer än een syster”. Johan Bures släktbok i autograf, fol. 185v[s. 150], fol. 186r[s. 151]
”Här fölia Jacob Andersons Syskon.” ”Twå af systrarna som komo til Österbotn hett een thera Hu: Lussi Att hon war Gamble Hans Fordeels Hustru, Wittna H. Sara Nils Andersons i Kåge [tillagt med annat bläck och tunnare penna av Johan Bure: ’och Olof Biörnson i Bure.’] Men Jöns Karlson, gamble Knut Fordeels Slechting och Dotter son, bekänner at samma Hustru Lussi war född i Wibby i Lule S.<okn> Erik Persons Dotter, hennes farbröder hetto Karl och Erik. [Tillagt med samma bläck och penna som kommentaren om Olof Björnsson:] Hu: Brijta s.<cilicet> [’nämligen, det vill säga’] Her Nilses i Järle ås, säger, at Jacob Laghman hade intet mere än fyre Döttrar, två til Pijte och 2 til Vme (etc) och 2 Söner (etc) den 8 Martij. <1>608.” Johan Bures släktbok i autograf, fol. 167r[s. 115]

Johan Bures släktbok, avskrift X37 ”[uppsl. 27:] Jacob Andersson i Bure underlagman i Wästerbotten på Bureholm. [uppsl. 28:] Hans Hustru het H: Kälug ifrån Grubbe en mächta däjelig Menniskia.” Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 27, uppsl. 28
”Här föllja Jacob Andersons Syskon.” ”Twå af Systrarna som kommo till Österbotten het entera H: Lussi. At hon war gamle Hans Fordrels Hustru wittnar H: Sara Nils Anders i Kåge och Olof Biörs: i Bure. Men Jöns Carlsson, gamle Knut Fordrels slächting och dotterson bekänner at sam(m)a hustru Lussi war född i Wibby i Lule S. Erik Persons dotter, hennes farbröder hett Carl och Erik. Hu: Brita /. Her Nilses i Järleås säger at Jacob lagman hade intet mera än 4 döttrar, twå till Pite och 2 till Vme (etc). och 2 söner d. 8 Martij. 1608:” Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 55

Kommentarer
I den första autografen, på vilken de svenska avskrifterna baseras, hade Johan Bure lagt in syskonen Elin i Teg (Umeå), Mariet i Grubbe (Umeå) och Karin i Piteå som döttrar till Jakob Andersson i Bure. Uppgiften härrör kanske ursprungligen från Johan Bures sagesman Olof Björnsson i Bure, gift med Jakob Anderssons sonsons dotter Mariet. Denna uppgift bekräftas också indirekt av Johan Bures sagesperson hustru Brita 1608 [Armfeltska arkivet III:14-15, fol. 167r (s. 115)] när hon uppger att Jakob Lagman hade fyra döttrar, två i Umeå och två i Piteå. I ett sent skede – att döma av att uppgifterna saknas i förlagan till de svenska avskrifterna – har Johan Bure uppmärksammat att fadern placerat hustru Mariet i Grubbe och hennes systrar som syskon till Jakob Andersson, inte döttrar, och han har då reviderat släktkedjan utifrån detta. Men med tanke på Olof Björnssons och hustru Britas uppgifter i kombination med att Johan Bure också besökte en sonson till Elins syster Mariet i Grubbe, Andreas Petri (Grubb), f. 1527, under sin Norrlandsresa (och som väl borde ha kunnat berätta vem som var farmoderns far) var kanske hans revidering förhastad. Dessutom uppgav Johan Bures sagesperson Olof Björnsson i Bure om Jakob Anderssons dotter hustru Brita i Jävre ”att hon icke hade meere ur Bure gården i arf än Hustru Mariet i Grubbe [dvs. Mariet/Maria, gift med Anders Persson i Grubbe] och hennes flere systrar”. [Armfeltska arkivet III:14-15, fol. 166r (s. 113)] Enligt Olof Björnsson hade alltså hustru Mariet och hennes systrar lika stora arvslotter i fädernehemmanet som en dotter till Jakob Andersson. Johan Bure har själv också lagt in en kommentar beträffande ”Lille Lussi”, syster till Jakob Andersson: ”Jakob hade intet meer än een syster”. [Armfeltska arkivet III:14-15, fol. 186r (s. 151)] Den kategoriska uppgiften torde väl återgå på någon av Johan Bures sagespersoner. Kronologiskt blir åtminstone släktkedjan för Elin problematisk om hon var syster till Jakob Andersson – som bör ha varit född vid 1400-talets mitt utifrån att hans son Anders Jakobsson 1507 är vuxen och omnämns vara gift – eftersom Elins sonson, gruvfogden Jakob Eriksson, är yrkesverksam så sent som 1630. Vore Elin i stället dotter till Jakob Andersson skulle i alla fall denna släktlinje bli tidsmässigt mer realistisk. Johan Bures släktbok i autograf, fol. 167r[s. 115]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1425? Fadern Anders Olofsson föds omkring 1425 Bure, Skellefteå
<1539 Sonen Anders Jakobssson dör före 1539 Storkåge 4, Skellefteå fs, Västerbotten