Personakt Antavla

Anders Jakobssson

Far:Jakob "Jakob lagman" Andersson
Mor:Kälug

Född:Bure, Skellefteå lfs
Bosatt:omkring 1507 Kåge, Skellefteå lfsBosatt på Grande-godset i Kåge, Skellefteå lfs
Död:före 1539 Storkåge 4, Skellefteå fs, Västerbotten

Äktenskap med Malin Andersdotter

Vigsel:

Barn:
Anna Andersdotter Bure (1515? - 1583)
Kälug Andersdotter

Noteringar

Boström: Anders Jakobsson. Född i Bure, Skellefteå lfs. [23] Död före 1539 i Kåge, Skellefteå lfs. Bosatt på Grande-godset i Kåge, Skellefteå lfs.
Nämnd i ett pergamentsbrev utfärdat av äbp Jacob Ulfsson 1507-02-28 i Skellefteå.
Johan Bure: Anders Jacobsson i Kåghe, som fick h. Malin, gamble hr Anderses i Skellefta frilledotter, den Joh Magnus, Archep. Upsal. ächtade medh sit? bref. Hennes moder heet Gölugh och war ifrån Hälsingland. Hennes fader köpte Ao 1500 Kågehemman åt henne för 70 mk utaf en Stockholmsk Borgerska, Lars Botnekarls efterlefwerska hu Gunborg. Sedan utlöste han hennes son Påwel skrifware medh stilla penningar, nemblig 50 timber gråwärk, timbret? för 2 mk och 2 klippare för 28 mk Ao 1550. (Johan Bure)
Gift med Malin Andersdotter.

Post 94
Släktboksavsnitt: Bureätten
Anders /Jakobsson/
f. i Bure+, Skellefteå sn, Västerbotten
d. Före 1539 (Storkåge [nr 4, Granden]+, Skellefteå sn, Västerbotten)
Född Bure+, Skellefteå sn, Västerbotten. Far: Jakob /Andersson/ [1135] Mor: Kälug [1688] Se föräldrarnas personakter
Gift med Malin /Andersdotter+/ [1866] Se Johan Bures släktbok i autograf
Bor/vistas Ca 1507, Bure, Skellefteå sn, Västerbotten. Wahrenberg (1844), s. 5
Före 1539, Storkåge [nr 4, Granden], Skellefteå sn, Västerbotten. Tidsangivelsen är baserad på att han inte skrivs för hemmanet i den äldsta jordeboken från 1539. Se Johan Bures släktbok i autograf
Död Före 1539, Storkåge [nr 4, Granden]+, Skellefteå sn, Västerbotten. Lundström (1997), s. 93

Ur tryckta källor och litteratur
Ur tryckta källor Den tidigaste skriftliga belägget för en Bureättling härrör från 1507 och nämner just Anders Jakobsson, Johan Bures mormors far: i brev daterat Skellefteå den 28 februari 1507 bekräftar ärkebiskop Jakob Ulfsson i Uppsala Anders Jakobssons i Bure äganderätt till godset Kåge, som herr Anders, fordom kyrkoherde i Skellefteå, köpt och gett sin dotter, Anders hustru (ej namngiven), oaktat att detta stred mot kyrkans lag. Anders Jakobsson hade dock varit tvungen att erlägga en icke angiven summa pengar i vederlag till kyrkan för denna bekräftelse. Wahrenbergs transkription 1844 lyder: ”Wij Jacob med gudz nade Erckebiscop i Upsala etc. Göre wittherligit at wij nw stadde wore i Skælliffta i wår wisiterning, förnimme Wij at her Anders fordom Kirkieherre sammestadz hade köpt eth gotz hetendes Kaghe, hwilchet han wtgaff med sine dotter som til giffte kommen är med Anders Japson (Jacobsson) aff Bwre, än togh at samme gotz laglige epter Landzlaghom köpt war aff för:ne her Anders, war tha ekke betämeligit octilstädende at han i swadane motte skulle wtbeskikket med siit barn, mot then helge kirkis lagh; Togh aff synnerlige gönst oc nadhe loffwe Wij oc tilseije för:ne Anders Japson oc hans arffue samme gotz Kaghe thet at niwthe och beholle ohindret oc oqwalt för then widherlägning i peninga (!) han oss nw rehdelige wtgiffuit oc med förnoijgt haffuer, för oss oc alle ware epterkommende Erkebisper i Vpsala. Täss til yttermere wisse lathe wij witherlige hengie wort Inszigle nedhen for thette breff som giffuit och scriffuit är Årom epter gudz börd Tusende Femhundrede pa thet siwnde, Annen Söndagen i Fasten.” – Wahrenberg tillägger om ”Kaghe” i en not: ”Hodie Kågeå l. Storkågeå, a D:o Andrea an. 1500 justo emtionis pretio acquisitum, meminit Hülphers, om Westerbotten. B. 1. p. 97.” Det vill säga, ”dagens Kågeå eller Storkågeå, som av herr Anders förvärvades till ett skäligt pris, som Hülphers omnämner [i Samlingar till en beskrifning öfwer Norrland : Femte samlingen] om Västerbotten, bd 1 [Västerås 1789], s. 97.” Wahrenberg (1844), s. 5

Ur tryckta bearbetningar Han avled troligen före 1539, det år från vilket den äldsta skattelängden är bevarad för Skellefteås del. Hans hemman Storkåge delades omkring 1550 i två delar, varav den utbrutna delen sedermera får jordeboksnummer 1 i Storkåge och den återstående delen av det gamla hemmanet får jordeboksnummer 4. Lundström (1997), s. 93

Johan Bures genealogier
Johan Bures släktbok i autograf ”Anders Jac. i Kåge”, son till ”Jacob” och far till ”Hu. Anna her Anderses i Skelleft”, skrivs i släktled ”6” i en stamtavla som jämte en annan tillagts i ett sent skede – troligen omkring 1639 – av Johan Bure och som föregår de egentliga släkttavlorna. Från den sjätte generationen räknat från och med stamfadern Fale delar sig stammen i två grenar, varav denna ursprungligen slutade med Johan Bure själv och dottern Karins barn och den andra med dennes fyrmänning, slottsskrivaren Olof Jonsson i Örebro. Johan Bures släktbok i autograf, fol. 129r[fol. 245r]
”Anders Jacobson i Kåghe Han fick Hu Malin gamle Her Anderses i Skellefta frillo dotter, den Johannes Magnus Archiep(isco)p(u)s Vps<aliensis> ächtade medh sitt breef åhr (etc) 15..:”. (Årtalet har inletts 150 eller 151 – en rättning gör siffran otydlig – men sista siffran anges inte.) Under Anders Jakobssons namn har Johan Bure i efterhand tillagt följande redigeringskommentar: ”Denne bör stå framan för H. Maria i Grubbe”, dvs. hans släktgren bör redovisas i släktboken före hennes ättlingar. Johan Bures släktbok i autograf, fol. 148v[s. 81], fol. 149r[s. 82]
I det försök till harmonisering av Carl Oxenstiernas Bure-släkttavla med Andreas Bureus genealogi över sin fädernehärstamning som Johan Bure skrivit direkt intill den oxenstiernska släkttavlan har Johan Bure lagt in ”And<ers>” som son till Jakob och som morfarsfar till Andreas Bureus. Johan Bures släktbok i autograf, s. 133[s. 60]
Han omnämns också i följande kommentar i släktboken: ”Anders Jacobson sägz hafua haft en broder heet Karl i Bure. Han hade allenast ett barn efter sigh, när thet war dött, fik moderen en nijonde deel i Bure.” Johan Bures släktbok i autograf, fol. 153v[s. 91]

Johan Bures släktbok, avskrift X37 ”Anders Jacobsson i Kåge Han fick H. Malin g.<amble> H:<err> Anderses i Skiälleffta frillo dotter, den Joh:<annes> Mag:<nus> Arch:<iepiscopus> Ups:<aliensis> ächtade med sitt bref åhr (etc).” Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 37

Avvikelser i Johan Bures genealogier
Uppgift i autografen saknas i X37 Det avslutande men ofullständiga årtalet i autografen rörande ärkebiskopens brev saknas i avskriften X37.
Kommentaren under hans namn att hans släktgren bör skrivas före hustru Marias (Mariets) i Grubbe i Umeå saknas i avskriften X37.

Kommentarer
Den uppgift som förekommer i äldre litteratur och nu också på nätet att han varit underlagman i Västerbotten beror på en förväxling med släktingen Anders Jakobsson (Grubb) i Grubbe, Umeå, som vikarierade som underlagman vid tinget 1568. Se dennes personakt.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1507? Bosatt omkring 1507 Kåge, Skellefteå lfs
<1539 Död före 1539 Storkåge 4, Skellefteå fs, Västerbotten