Personakt

Härse

Nybyggare, Säljägare.

Född:Bureå, Västerbottens län
Begravd:Lövånger, Västerbottens län

Barn med ? ?

Barn:
Olof "Gamle Olof" Härsesson (1380? - )
Fale Härsesson

Noteringar

Post 1067

Släktboksavsnitt: BureättenHärse
Nybyggare, Säljägare


Gift med N.N. [2284] Se Johan Bures släktbok, avskrift X37

Bor/vistas Bure, Skellefteå sn, Västerbotten. Se Johan Bures släktbok i autograf

Begravd Lövångers kyrka, Lövångers sn, Västerbotten. Johan Bures släktbok i autograf, s. 145v[s. 77], s. 146r[s. 78]

Ur tryckta källor och litteratur

Ur tryckta bearbetningar Legenden uppger att Härse begravts i Lövångers kyrka av herr Ragvald, präst där. Bygdén uppger i sitt herdaminne för Härnösands stift att Lövånger tidigast 1413 har utgjort en egen socken efter att tidigare ha varit ett kapell under Skellefteå. Den omfattade då endast tjugo hushåll, ”hvilket motsvarar omkring 150 personer”, och var därmed den minsta socknen i övre Norrland. ”Den äldsta kyrkan i Löfånger var säkerligen ett litet träkapell, som legat i närheten av den s. k. Kyrksjön, där kaptensbostället Selet sedermera kom att stå. I dess kryddgård anträffades graflämningar och järnkors tydande på, att här har varit en gammal begrafningsplats.” Bygdén (2004[1923]), d. 2, s. 146

Johan Bures genealogier

Johan Bures släktbok i autograf Johan Bures redogörelse för släktens anfader, Härse i Bure, i autografen är osammanhängande med en del överstrykningar. Det bläck som använts visar att det rör sig om två redogörelser från två olika tillfällen. Följande text är den ursprungliga och den enda som återges i avskrifterna (med parenteserna tillagda i efterhand): ”(Herse gick medh Silfskenor, och Silfbelte. Han war en mächta godh Sielakarl. Han brukade Myndrik och Myndstång.)” ... [forts.] Johan Bures släktbok i autograf, fol. 142v[s. 71], fol. 143r[s. 72]

[forts.] ... ”[överstruket:] ”Somliga kalla hono(m) derföre Abboten i Bure att han en mächta lärd och wijs man war. Segs ock hafva sielf slaghit Siäl” ... [forts.] Johan Bures släktbok i autograf, s. 143v[s. 73], fol. 144r[s. 74]

[forts.] ... ”Her Raghwald i Löfånger seghes hafua Jordat hono(m) i Lööfångers Kyrka.” ... [forts.] Johan Bures släktbok i autograf, s. 145v[s. 77], s. 146r[s. 78]

[forts.] ... ”The honom mörde säjas derföre fått Kåsa namnet at the hono(m) falskeligen budho til gäst.” ... [forts.] Johan Bures släktbok i autograf, fol. 147v[s. 79], fol. 148r[s. 80]

[forts.] ... ”[överstruket:] samma Kåsar steglades på Kallholmen.” ... [forts.] Johan Bures släktbok i autograf, fol. 149v[s. 83]

Den ursprungliga texten om Härse i Bure har han sedan till stor del strukit över och ersatt med följande hopdiktade berättelse i tidens historieskrivande stil: ”Härse Bure, Bygde först Bure i Norbottn, at förnyja Bura namnet.” ... [forts.] Johan Bures släktbok i autograf, s. 133[s. 60]

[forts.] ... ”Han hafver i sine vnge Daghar begifvit sigh i fremmande land der han och hafver flijteligen studerat Och medhan det war ofridh i fäderneslandet hafver Han gifvit sigh i ett Kloster och der blifvidt en Abbot. Sedan gaf han sigh til Westerbotn, Der satte han då sigh nidh, der de bästa fisken woro, Laxfiske Åle Ströminge fiske och Nätinge fiske (|: Nejenöghon) och bodde på Bureholmen der” ... [forts.] Johan Bures släktbok i autograf, s. 134[s. 61], fol. 137r[s. 62]

[forts.] ... ”han sedhan bygde ett Klöster, ändogh han sielf icke kom til at fulbordat Ty han wardt förr i Hiel slagen och mörd af sine grannar Kåseboerne hvilke då woro rijke Köpmän och woro medh sit Skep hemkomne medh månge frem(m)ande waror, och honom försåteligen ut på Skipet budho til gäst, och sedan i heem färden uti en afsijdes strand i wille marken förgiorde och mörde.” ... [forts.] Johan Bures släktbok i autograf, fol. 137v[s. 63], fol. 138r[s. 64]

[forts.] ... ”Hans lijk sattes i Löfångers Kyrkia, När thet ransakades och Kåsboerne hans banemän komo til lijket worde the för sanne banemän rögde och dömde och sedan på Kallholmen steglade i Skelleftåen.” ... [forts.] (Texten syftar på den gamla föreställningen att en mördads lik på något sätt kunde röja vem mördaren var.) Johan Bures släktbok i autograf, fol. 138v[s. 65], fol. 139r[s. 66]

[forts.] ... ”Han fik Olof Dalekarls Dotter til Hustru. Denne Olof Dalekarl war en af Jättarnas aflefwa en mächta stoor man, och bodde der nu står Bureträskz Kyrkeby. Somlige seja at han allena derföre skall wara kallader Abboten i Bure” ... [forts.] Johan Bures släktbok i autograf, fol. 139v[s. 67], fol. 140r (s. 68)

[forts.] ... ”At han stiftade Klöstret i Bure och att han en mächta lärd man war Orsaken at han gaf sigh til Bure hafwer det warit at efter hans fader Fale hin Vnge och hans förfäder hade mykit waridt anfächtade af Vpsala-” ... [forts.] Johan Bures släktbok i autograf, s. 141, fol. 142r[s. 70]

[forts.] ... ”Konungarna, och han hade sielf ett fridsamt spakfärdigt och gladhlynt sinne (hvilket” ... [forts.] Johan Bures släktbok i autograf, fol. 143r[s. 72]

[forts.] ... ”och så derföre plägar kallas Burakynne) Ty gaf han sigh afsijdes i Werlden der han wille främia Gudz Ord efter sitt hyggie [dvs. känsla av trygghet, vad som skapar trevnad] och förstånd, och således komma Lapmarken til Gudz Christelige Kundskap.” ... [forts.] Johan Bures släktbok i autograf, fol. 144v[s. 75], fol. 145r[s. 76]

[forts.] ... ”Bureklöstr haf(ve)r warit det Nordeste Klöster i Swerike.” Johan Bures släktbok i autograf, fol. 150r[s. 84]

[forts.] ... ”Herse [överstruket:] Segs ock hafva sielf slaghit Siäl” ... [forts.] Johan Bures släktbok i autograf, fol. 148v[s. 81], fol. 149r[s. 82]

”Härse”, son till ”Fale” och far till ”Olof”, skrivs som släktled ”2” i en stamtavla som jämte en annan tillagts i ett sent skede – troligen omkring 1639 – av Johan Bure och som föregår de egentliga släkttavlorna. Från den sjätte generationen räknat från och med stamfadern Fale delar sig stammen i två grenar, varav den ena ursprungligen slutade med slottsskrivaren Olof Jonsson i Örebro och den andra med dennes fyrmänning, Johan Bure själv och dottern Karins barn. Johan Bures släktbok i autograf, fol. 129r[fol. 245r]

I det försök till harmonisering av Carl Oxenstiernas släkttavla med Andreas Bureus genealogi över sin fädernehärstamning som Johan Bure skrivit direkt intill den oxenstiernska släkttavlan har Johan Bure lagt in ”Herse” som son till ”Fale Hin Vnge” och mormors farfars farfars far till Andreas Bureus. Johan Bures släktbok i autograf, s. 133[s. 60]

Han nämns i samband med sin sonsons sonsons sonson Johan [Jonsson] i Bure:”Han boor der Herse Faleson bodde”. Johan Bures släktbok i autograf, fol. 198v[s. 178]

Han omnämns i samband med sonsonen Olof Olofssons sonsons dotterson: ”Nils Hanson i Bure [tillagt av Johan Bure med annat bläck:] boor där Anders Olofson Herses Sonason bodde.” Johan Bures släktbok i autograf, fol. 197r[s. 173]

Johan Bures släktbok, avskrift X37 Han omnämns i samband med en icke namngiven bror, en son till Fale hin unge i Byrestad: ”Herses Broder den Yngste besatt sin fädernes Gård.” Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 25

I själva släkttavlorna i avskriften X37 finns följande uppgifter om Härse: ”Herse gick med silfskenor och silfbälte han war en mächta god Siäla karl [dvs. säljägare]. Han brukade Myndrik och Myndstång.” ... [forts.] Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 32

[forts.] ... ”Somlige kalla honom derföre Aboten i Bure at han en mächta lärd och wis man war.” ... [forts.] Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 33

[forts.] ... ”Här Ragwaldh i Löfånger säges hafwa honom jordat i Löfångers Kyrkia.” ... [forts.] Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 35

[forts.] ... ”The honom mördade, säjes derföre fått Kåsa namnet at de honom falskel:<igen> bödo till Giäst.” ... [forts.] Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 36

[forts.] ... ”samma Kåsar steglades på Kallhollmen.” Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 38

I den sena avhandling om Bureättens namn och ålder som Johan Bure i efterhand tillfogat släkttavlorna finns följande uppgift om Härse i Bure i redogörelsen för ortnamn med Burenamn: ”Burasand är en hamn der Härse Bure ländade när han förde sin brud, Oluf Dalekarls jättens Dotter i Buraträsk till Bure.” Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 19[fol. 19r]

Han omnämns i samband med sonsonen Olof Olofssons sonsons dotterson: ”Nils Hansson i Bure bor der Anders Olss. Herses sone sons son [detta sista ’son’ tillagt av en yngre generation] bodde.” Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 85

Han nämns i samband med sin sonsons sonsons sonson Johan [Jonsson] i Bure: ”han bor [rättat från ’hans broder’] Hersse Faleson bodde.” Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 88

Johan Bures släktbok, avskrift X36 I den sena avhandling om tio kapitel rörande namnet och släkten Bure som Johan Bure lät inleda släktboken anges följande om Härse i Bure: ”1. Bure uti Norrbottn är een by, som nu i Ottonde leed ifrån Oluf HärseSon, som der först war född i Bure, och senest satt ensam, är så förwidgat, att der boo åtto grannar alle af ägorne wäl behåldne. Thet blef först bygdt och bodt [enligt Johan Bure i kap. I i den inledande avhandlingen till släktboken en av grundbetydelserna i namnet Bure, något som är byggt och bebott] aff Härsse Fale hin unges Son i Byrestad. [...] 5. Burasand är en hamn, der Härse Bure ländade, när han förde sin brud, Olof Dalekarls Jettens dotter i Buraträsk, till Bure [...] 7. Buraklöster, thet stichtade Härse Faleson af Byrestad, och började bygga på en holma uti Bure åminne. Det blef af hans Son Olof fulbordat, der woro 14 bröder uti, förutan Abboten. Byggningen war all af trä, Kiällaren synes ännu i hwilken står höge gränskogen (1601). Klöstret hafwer hafft månge gånger och kåstelige wåningar. Den senaste Abbot i samma Klöster heet Jonas Bureus, allmänt kallade the honom Bure H. John, fierde man ifrån Härse, han lefde än uti K. Göstafs tidh.” Johan Bures släktbok, avskrift X36, fol. 131r (fol. 12r)

Avvikelser i Johan Bures genealogier

Uppgift i autografen saknas i X37 Den senare tillagda berättelsen om Härse finns bara i autografen; den saknas i de tre svenska avskrifterna. Namnformen Härse Bure är också ett senare tillägg i autografen liksom i den sena inledande avhandlingen till de svenska avskrifterna; i de tidiga släkttavlorna benämns han enbart med dopnamnet Härse.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1380? Sonen Olof "Gamle Olof" Härsesson föds omkring 1380 Bureå, Västerbottens län